ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPKP.01.06.02-04-0162/16/P.1

w związku z realizacją projektu nr RPKP.01.06.02-04-0162/16 pn.: „Wdrożenie technologii budowy i udostępniania złożonych usług przetwarzania strumieni danych z urządzeń typu wearables przez Cubatex Sp. z o.o. we Włocławku w partnerstwie z Auction Ventures Sp. z o.o.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

CUBATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

ul. St. Batorego 20, 02-951 Warszawa

tel: +48 22 535 35 65, faks: +48 22 390 58 83

e-mail: biuro@cubatex.pl

www.: http://cubatex.com.pl/pl

Osoba do kontaktów: Radosław Porczyński

tel.: +48 695 205 755

e-mail: r.porczynski@cubatex.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 1. Rodzaj zamówienia: usługi
 2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa dedykowanego systemu informatycznego pozwalającego na budowę i udostępnianie złożonych usług przetwarzania strumieni danych pochodzących z urządzeń typu wearables.

 1. W celu otrzymania Specyfikacji Wymagań dla przedmiotu zamówienia, Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest przesłać na adres e-mail Zamawiającego biuro@cubatex.pl, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie dopuszczające do informacji poufnych Zamawiającego”. Zapoznanie się ze Specyfikacją Wymagań jest niezbędne do prawidłowego określenia całkowitej ceny brutto przedmiotu zamówienia.   
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Termin wykonania zamówienia: zgodny z ofertą, ale nie dłużej niż: 30 czerwca 2018 roku

Zamówienie uważa się za wykonane w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag.

 1. Miejsce realizacji zamówienia: ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek

IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy:

1.1   w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.);

1.2   którzy w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

1.3   którzy z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

1.4   którzy naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

1.5   w stosunku do których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, przez co rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)     posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)     pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć:

2.1   Oświadczenie własne zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”

2.2   Aktualny, nie starszy niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 1. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

 1. Warunkiem złożenia oferty przez Wykonawcę jest przesłanie, na adres e-mail Zamawiającego biuro@cubatex.pl, podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, wypełnionego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie dopuszczające do informacji poufnych Zamawiającego”.
 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

2.1   Posiadania doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia. Za spełnienie przedmiotowego warunku, Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę realizacją w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 (słownie: dwóch) zamówień polegających na wykonaniu dedykowanych systemów informatycznych/oprogramowania aplikacyjnego pod indywidualne zamówienie klienta o wartości co najmniej 380 000,00 zł netto każde.

W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz wykonanych zamówień z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane na Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego „Wykaz wykonanych zamówień”.

W przypadku zamówienia, którego wartość będzie wyrażona w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia podanej wartości na PLN po średnim kursie NBP (tabela A) z dnia upublicznienia Zapytania ofertowego w Portalu zamówień Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (http://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/). 

2.2.    Posiadania zdolności ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie przedmiotowego warunku, Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę, w okresie 3 lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie, średniorocznego przychodu netto w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł.

W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą  kopie rachunku zysków i strat lub informacje o wysokości dochodu (PIT) za ostatnie 3 lata obrotowe przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to za ten okres.

W przypadku danych finansowych wyrażonych w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia podanej wartości na PLN po średnim kursie NBP (tabela A) obowiązującym ostatniego dnia danego roku obrotowego.

 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnianie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
 2. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

VI. WADIUM

 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
 2. Wadium musi być wniesione w pieniądzu i przelane na rachunek bankowy Zamawiającego, prowadzony w Raiffeisen Polbank o numerze 48 1750 0012 0000 0000 2258 5398, tytułem „Wadium Zapytanie ofertowe nr RPKP.01.06.02-04-0162/16/P.1”. Wyłącznie w przypadku podmiotów z Unii Europejskiej (spoza Polski) możliwe jest wniesienie wadium w Euro w kwocie € 25 000,00 (dwudziestu pięciu tysięcy euro) na rachunek bankowy Zamawiającego PL20 1750 0012 0000 0000 2258 5417 (z dopiskiem „Wadium Zapytanie ofertowe nr RPKP.01.06.02 04 0162 16 P.1”. Kod BIC (SWIFT) dla Banku Raiffeisen Polbank to RCBWPLPW
 3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą.
 4. Zaleca się, aby do oferty dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
 5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, wskazanym w pkt. 2 powyżej, przed upływem terminu składania ofert.
 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 7. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy, o której mowa w pkt. XIII.1 Zapytania ofertowego, oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt. XIV.5 Zapytania ofertowego.
 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 9. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty wadium.
 10. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

11.1  odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

11.2  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 1. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym punkcie dotyczą również przedłużania ważności wadium.
 2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego „Formularz oferty”.
 2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
 3. Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 4. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy.
 5. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) lub przez osoby wymienione w punkcie 7.1.  
 6. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
 7. Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć: 

7.1   W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach;

7.2   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;

7.3   Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

7.4   Wykaz wykonanych zamówień zgodnie z wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego;

7.5   Kopie rachunków zysków i strat lub informacje o wysokości dochodu (PIT) za 3 ostatnie lata obrotowe przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to za ten okres.

 1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnienia/wyjaśnień, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres wymaganych korekt/uzupełnień/wyjaśnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszy związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową, na adres: ul. St. Batorego 20, 02-591 Warszawa lub przesłać e-mailem na adres e-mail: biuro@cubatex.pl
 2. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 12 stycznia 2018r.
 3. W przypadku ofert przesłanych pocztą lub dostarczonych osobiście oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr RPKP.01.06.02-04-0162/16/P.1”.
 4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie ofertowe nr RPKP.01.06.02-04-0162/16/P.1”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (.pdf).
 5. Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres wskazany w pkt. 1 powyżej lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1 powyżej.
 6. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert. Każdorazowo zamieści stosowną informację w Portalu zamówień Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod adresem http://www.zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/

X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 stycznia 2018 r.
  1. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz umieści stosowną informację w Portalu zamówień Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod adresem http://www.zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ nie później niż w  terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert z zastrzeżeniem, iż w przypadku konieczności korekty/uzupełnienia/ wyjaśnienia otrzymanych ofert, zgodnie z zapisami pkt. VII.8 Zapytania ofertowego, termin 7 dni roboczych liczony będzie od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na dostarczenie korekt/uzupełnień/wyjaśnień.

XI. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY

 1. Oferty Wykonawców nie podlegających wykluczeniu zgodnie z punktem IV niniejszego Zapytania ofertowego oraz spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie V niniejszego Zapytania ofertowego zostaną ocenione według następujących kryteriów:
LP.KRYTERIUM OCENY OFERTWAGA PUNKTOWAOPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY
1.Całkowita cena brutto60W kryterium „Całkowita cena brutto” Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Całkowita cena brutto powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.Jeżeli Wykonawca określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP (tabela A) z dnia opublikowania Zapytania ofertowego w Portalu zamówień Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:=    x 60Oferta może otrzymać w kryterium „Całkowita cena brutto” maksymalnie 60 punktów.
3.Okres gwarancji40W kryterium „Okres gwarancji” Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.Okres gwarancji należy podać w miesiącach i rozpoczyna się on z dniem podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag.Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. W okresie gwarancji Zamawiający oczekuje:dostępności Wykonawcy w dni robocze pomiędzy 9.00 a 16.30 (zgłoszenie przesłane po 16.30, traktowane będzie jak zgłoszenie przyjęte w następnym dniu roboczym o 9.00);w przypadku błędu wykonanego systemu informatycznego, rozumianego jako stan, w którym stwierdza się całkowitą niezdolność systemu do działania, czasu reakcji nie później niż 1 dzień roboczy od czasu przyjęcia zgłoszenia oraz czasu naprawy nie później niż 3 dni roboczych od czasu przyjęcia zgłoszenia;w przypadku wady wykonanego systemu informatycznego, rozumianego jako niewłaściwe działanie systemu uniemożliwiające jego użytkowanie w pełnym zakresie, czasu reakcji nie później niż 2 dni robocze od czasu przyjęcia zgłoszenia oraz czasu naprawy nie później niż 5 dni roboczych od czasu przyjęcia zgłoszenia;w przypadku usterki wykonanego systemu informatycznego, rozumianego jako częściowa niezdolność systemu do działania, czasu reakcji nie później niż 3 dni roboczych od czasu przyjęcia zgłoszenia oraz czasu naprawy nie później niż 10 dni roboczych od czasu przyjęcia zgłoszenia.W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty okresu gwarancji, oferta Wykonawcy również zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:=   x 40Oferta może otrzymać w kryterium „Okres gwarancji” maksymalnie 40 punktów.
 1. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów, co stanowi sumę maksymalnej liczby punktów możliwych do otrzymania w ramach każdego z kryteriów oceny.
 2. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana oferta, która spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w każdym z kryteriów oceny.
  1. W przypadku Wykonawcy, którego oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego wezwania, w trybie opisanym w pkt. VII.8 Zapytania ofertowego, do złożenia stosownych wyjaśnień i przedstawienia sposobu wyliczenia całkowitej ceny brutto zamówienia. Jeżeli przedstawione wyjaśnienia nie uzasadniają zaproponowanej ceny, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego; postępowanie jest obarczone istotną wadą; w wyniku zmiany obiektywnych warunków, realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

XII. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

 1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień w Portalu zamówień Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod adresem http://www.zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/. Wyjaśnienia stanowić będą integralną część Zapytania.
 2. Pytania należy kierować pisemnie pod adresem Zamawiającego lub mailem na adres biuro@cubatex.pl. Każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
 3. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie umieszczona w Portalu zamówień Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod adresem http://www.zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/
 4. W przypadku gdy zmiana Zapytania powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt. 3 przedłuży jednocześnie termin składania ofert.

XIII. FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PODPISANIEM UMOWY

 1. Zamawiający wezwie pisemnie lub e-mailem Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do zawarcia umowy, określając miejsce i termin jej zawarcia.
 2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym w wezwaniu w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii związanych z zawieraną umową.
 3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

XIV. KLUCZOWE ZAPISY UMOWY Z WYKONAWCĄ

 1. Płatności za realizację przedmiotu umowy będą następować na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od wystawienia faktury. Na fakturze znajdzie się oświadczenie o przekazaniu praw autorskich do elementów przedmiotu umowy, które wykonano.
 2. Odbiór poszczególnych elementów przedmiotu umowy nastąpi w formie podpisywanego każdorazowo przez obie Strony protokołu odbioru. Podpisany przez obie Strony protokół odbioru będzie podstawą wystawienia faktur. Protokół z zastrzeżeniami nie stanowi podstawy do wystawienia faktury, chyba że będą to zastrzeżenia w sekcji Uwagi końcowe nie wstrzymujące odbioru wykonanych prac.
 3. Wykonawca zapewni, że przekazane elementy przedmiotu umowy będą wolne od wad prawnych i fizycznych oraz obciążeń prawami osób trzecich, w tym autorskimi prawami majątkowymi.
 4. Z chwilą przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca przenosi (następuje skutek rozporządzający) na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do przedmiotu umowy (do całości, jak też poszczególnych jego fragmentów/części) oraz udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwalania na wykonanie autorskich praw zależnych.
 5. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto umowy w formie weksla in blanco lub gwarancji bankowej. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, co zostanie potwierdzone końcowym protokołem odbioru.
 6. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji zamówienia podany w ofercie, powstały z winy Wykonawcy.

XV. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1.1   Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

a)     W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;

b)     W przypadku zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy;

c)      Wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

d)     W przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.

a)     Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.

1.2   Inne zmiany:

a)     W zakresie kolejności i terminów realizowanych prac, pod warunkiem, iż nie wpłynie to na termin końcowy określony przez Zamawiającego w ofercie;

b)     W przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny;

c)      W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia;

d)     W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji, końcowego terminu realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

 1. Warunki zmian:

a)     Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;

b)     Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych;

c)      Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.