System B2B

System B2B

w zarządzaniu prawami własności intelektualnej

Usprawnienia współpracy, ograniczenie zaangażowania pracowników w rutynowe czynności oraz minimalizacji koszów administracyjnych to podstawowe zalety systemu informatycznego, który będzie miał za zadanie sprawną obsługę licencjonowania i dzierżawy praw własności intelektualnej oraz automatyczne rozliczanie ich sprzedaży.

Projekt, który realizuje Cubatex sp. z o.o., umożliwiać będzie automatyczną wymianę z partnerami biznesowymi danych dotyczących realizacji przychodów z licencjonowania (dzierżawy) własności intelektualnej, w tym oprogramowania i elementów oprogramowania komputerowego (np. biblioteki).

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka

System ten będzie zintegrowany z systemami partnerów biznesowych. Zawierać będzie moduły automatycznie realizujące większość podprocesów biznesowych związanych z zarządzaniem licencjami i dzierżawą praw własności intelektualnej m.in. od podmiotów zagranicznych, znacznie ułatwiając współpracę między partnerami. Oprócz wymiany danych w formie elektronicznej będzie możliwość podpisania dokumentów elektronicznie.

Partnerami będą firmy polskie i zagraniczne. Zaletą tego systemu będzie to, że spółki zagraniczne zarządzające dzierżawą praw własności intelektualnej, udostępniając je partnerom z różnych krajów UE nie będą musiały dokonywać rozliczenia w krajowych walutach lub dokonywać wielu przewalutowań, gdyż system będzie dokonywać tego raz w miesiącu dla wszystkich operacji na platformie.

Partnerzy rejestrując swoje prawa własności intelektualnej na platformie, ustalą warunki korzystania z nich (typowym przykładem będzie miesięczna opłata + procentowa prowizja od przychodów związanych z ich eksploatacja), a kontrahenci będą korzystać z wewnętrznej platformy do rozliczeń.
System będzie automatycznie generował „zamówienie sprzedaży” czyli informację o fakturze, jaka ma być wystawiona w związku z realizacją umowy. Dodatkowo zamówienie sprzedaży  będzie  automatycznie przekazywane do partnerów handlowych wraz z informacjami rozliczeniowymi. Poza tym raz w miesiącu wysyłana będzie do partnerów informacja rozliczeniowa o należnych opłatach,  jakie należy ponieść oraz wygenerowanych przychodach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

  • NR wniosku: WND-POIG.08.02.00-14-437/14
  • Nazwa Beneficjenta: Cubatex Sp. z o.o.
  • Wartość projektu: 886 000,00 zł
  • Kwota dofinansowania: 620 200,00 zł w tym 527 170,0 zł ze środków EFRR