Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZEA 01

Zamawiający Cubatex Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu ofertowym dot. realizacji projektu nr PMT/1766/1N/2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” w zakresie ekspansji na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich, na Zapytanie Ofertowe o nr PMT/CUB/ZEA/01 wpłynęły oferty od następujących Oferentów:
• Kancelaria PR Sp. z o.o.
• Stanilewicz Biznes Media
• Kontekst Kamil Melcer

Najkorzystniejszą Ofertę złożyła firma:

Kancelaria PR Sp. z o.o. (ul. Krasińskiego 2A/20, 01-601 Warszawa) z ceną całkowitą 17 835,00 zł