Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PMT/CUB/ZEA/04

Zamawiający Cubatex Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu ofertowym dot. realizacji projektu nr PMT/1766/1N/2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” w zakresie ekspansji na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich, na Zapytanie Ofertowe o nr PMT/CUB/ZEA/04 wpłynęły oferty od następujących Oferentów:
• Ecopa Sp. z o.o.
• Fundacja Łódzki Inkubator Innowacji i Eksportu
• Goody Sp. z o.o.

Najkorzystniejszą Ofertę złożyła firma:
Goody Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, która zaproponowała poniżej wymienione ceny brutto za roboczogodzinę wykonywania danego zadania:
– Zadanie 1: 910,20 PLN
– Zadanie 2: 756,45 PLN
– Zadanie 3: 467,40 PLN

Średnia cena za roboczogodzinę za wykonanie całego Zamówienia wynosi: 711,35 PLN