Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PMT/CUB/CAN/04

Zamawiający Cubatex Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu ofertowym dot. realizacji projektu nr PMT/2034/1N/2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” w zakresie ekspansji na rynek Kanady, na Zapytanie Ofertowe o nr PMT/CUB/CAN/04 wpłynęły oferty od następujących Oferentów:
• Ecopa Sp. z o.o.
• Goody Sp. z o.o.
• Fundacja Łódzki Inkubator Innowacji i Eksportu

Najkorzystniejszą Ofertę złożyła firma:
Ecopa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. K. Wielkiego 7, 65-047 Zielona Góra, która zaproponowała poniżej wymienione ceny brutto za roboczogodzinę wykonywania danego zadania:
– Zadanie 1: 904,05 PLN
– Zadanie 2: 731,85 PLN
– Zadanie 3: 461,25 PLN

Średnia cena za roboczogodzinę za wykonanie całego Zamówienia wynosi: 699,05 PLN